Dane kontaktwe

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Dziecięcych Doświadczeń, z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 27C/4, NIP: 7830027463, email: biuro@angielski-poznan.eu.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres iod@angielski-poznan.eu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty lub weryfikacji, że Twoje dziecko/dzieci są zapisane na zajęcia w SDD i udostępnienia w serwisie internetowym materiałów z zajęć.

Przetwarzanie danych w związku z RODO

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. zapisania Państwa dziecka/dzieci na zajęcia prowadzone przez SDD;
 2. weryfikacji, że Państwa dziecko/dzieci są zapisane na zajęcia prowadzone przez SDD, aby udostępnić Państwu cyfrowe materiały z zajęć;
 3. udzielenia informacji nt. oferty SDD, obejmującej zajęcia edukacyjne dla dzieci i wykonywanie tłumaczeń przysięgłych.

Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez SDD obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisania dziecka na zajęcia, udzielenia Państwu odpowiedzi lub dostępu do materiałów cyfrowych związanych z kursami prowadzonymi przez SDD. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem odpowiedzi i/lub dostępu do tych materiałów.

Prawa przysługujące w związku z nową regulacją

W związku z nową regulacją przysługuje Państwu prawo w szczególności do:

 • żądania od SDD dostępu do Państwa danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Państwu prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu),
 • sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych

Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wycofana,
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania) opartego na realizowanym przez SDD lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych występuje w przypadkach gdy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający SDD sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie udzielili Państwo zgody w przypadku, kiedy była niezbędna), a sprzeciwili się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • SDD nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie SDD są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli zgłoszą Państwo żądanie ograniczenia przetwarzania, SDD nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu SDD nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Pozostałe prawa

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SDD, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

SDD może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Polityka Cookies

SDD informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych SDD bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:
1. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
2. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników, chyba że użytkownik wykona logowanie w serwisie SDD, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych SDD jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iod@angielski-poznan.eu.

Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • BITMASTERS.pl, os. Lecha 129/50, 61-299 Poznań, NIP: 7822340694
Zapisz dziecko na kurs
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.